Gebruiksvoorwaarden van www.itcontractscan.nl, gevestigd en kantoorhoudende aan Maalderijstraat 15, 4909 BS te Oosteind en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69444676.

 

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, betaald en gratis, die www.itcontractscan.nl aanbiedt op welke wijze dan ook. Door gebruik van een of meerdere van deze diensten accepteert u deze gebruiksvoorwaarden.

2. Wij wijzen u erop dat www.itcontractscan.nl uitsluitend contracten beoordeelt die in de Nederlandse of Engelse taal zijn opgesteld.

3. U garandeert de juistheid van de verstrekte gegevens. U draagt de volle en volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit onjuiste of te laat verstrekte gegevens.

4. De op de website of anders gecommuniceerde doorlooptijden kunnen niet worden opgevat als fatale termijnen. www.itcontractscan.nl raakt door termijnoverschrijding alleen dan in verzuim, wanneer www.itcontractscan.nl ook na het verstrijken van een door u schriftelijk gestelde redelijke nadere termijn, niet is nagekomen.

5. www.itcontractscan.nl zal de door u gevraagde diensten met zorg verrichten op basis van de door u aan www.itcontractscan.nl verstrekte informatie, om zodoende tot een goed en weloverwogen advies te komen. www.itcontractscan.nl heeft hiertoe dus een inspanningsverplichting.

6. Indien nadere dienstverlening nodig blijkt te zijn, dan geschiedt dit ook op basis van deze gebruiksvoorwaarden. In die gevallen dient de betaling voor geleverde diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7. Eventuele nadere dienstverlening aan u door www.itcontractscan.nl vindt plaats op basis van de aan de werkzaamheden bestede tijd en aangewende zaken, tenzij anders is overeengekomen.

8. www.itcontractscan.nl zal de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgt geheim houden. De geheimhouding geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan.

9. www.itcontractscan.nl zal zijn dossiers en alle stukken en andere gegevensdragers waarover hij uit hoofde van de opdracht beschikt, gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren. www.itcontractscan.nl mag contracten wel geanonimiseerd langer bewaren, dit uitsluitend ter beoordeling van www.itcontractscan.nl.

10. Indien u een klacht heeft over de verrichte dienstverlening, dan zal www.itcontractscan.nl, bij door www.itcontractscan.nl vastgestelde gegrondheid van de klacht, het afgekeurde deel van de dienstverlening kosteloos aanpassen of opnieuw verrichten. Er bestaat geen grond tot (gedeeltelijke) restitutie van het door u betaalde bedrag.

11. www.itcontractscan.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade die direct of indirect voortvloeit uit deze dienstverlening, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van www.itcontractscan.nl. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de geleverde dienst.

12. Uitdrukkelijk is www.itcontractscan.nl niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan en/of kennisname door onbevoegden van bescheiden en/of gegevens tijdens elektronische verzending, bewerking, opslaan door middel van of op een online of elektronisch systeem, ongeacht of dit geschiedt door of namens u of www.itcontractscan.nl.

13. www.itcontractscan.nl zal te allen tijde voldoen aan de geldende privacyregels. Door het gebruik te maken van www.itcontractscan.nl stemt u uitdrukkelijk ermee in dat persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Indien u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, neemt u dan contact op met www.itcontractscan.nl. Wij zullen uw gegevens binnen de geldende wettelijke termijnen verstrekken c.q. verwijderen.

14. Op alle diensten die www.itcontractscan.nl voor u uitvoert is Nederlands recht van toepassing, ongeacht het land van uw herkomst of het land vanaf waar u zich toegang tot de website heeft verschaft.

15. Eventuele geschillen tussen u en www.itcontractscan.nl zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda.

Klik hier om te zien hoe we met privacy omgaan.